v5妈妈资源网
英语分级阅读 牛津树1~9级全阶段双语精讲
英语分级阅读 牛津树1~9级全阶段双语精讲
英语分级阅读 牛津树1~9级全阶段双语精讲
 
 
产品编号 产品ID 储存地址 容量大小
B00032 14423 百度网盘 9.54G
点击在线交谈  
[ 下载地址 ] [VIP及以上会员专用下载地址,普通会员和游客请直接点击立即购买按钮]
商品详情


英语牛津树分级阅读课程,本课程共44.69G。

课程目录:

(篇幅限制,仅展示部分目录)

├──牛津树1阶  

|   ├──磨耳朵  

|   |   ├──1-33【磨耳朵】Top Dog-mp4.mp4  2.00M

|   |   ├──1-36【磨耳朵】Go Away, Cat.mp4  2.05M

|   |   ├──1-55【磨耳朵】What a Mess!.mp4  2.42M

|   |   ├──1-56【磨耳朵】Making Faces.mp4  1.38M

|   |   ├──1-57【磨耳朵】The Journey.mp4  2.24M

|   |   ├──1-58【磨耳朵】Goal!.mp4  2.31M

|   |   ├──1-59【磨耳朵】Who Did That.mp4  2.13M

|   |   └──1-60【磨耳朵】Shopping.mp4  2.10M

|   ├──正课  

|   |   ├──1-33【正课】Top Dog-双语讲解.mp4  55.74M

|   |   ├──1-36【正课】Go Away, Cat-双语讲解.mp4  56.59M

|   |   ├──1-55【正课】What a Mess!-双语讲解.mp4  67.48M

|   |   ├──1-56【正课】Making Faces-双语讲解.mp4  62.96M

|   |   ├──1-57【正课】The Journey-双语讲解.mp4  69.07M

|   |   ├──1-58【正课】Goal!-双语讲解.mp4  67.66M

|   |   ├──1-59【正课】Who Did That-双语讲解.mp4  48.60M

|   |   └──1-60【正课】Shopping-双语讲解.mp4  55.85M

|   ├──001【发刊词】童老师和你聊聊《牛津阅读树》.m4a  2.93M

|   ├──002【经验分享】Rainbow妈妈:学英语从听故事开始.m4a  666.02kb

|   └──003【经验分享】吉哥妈妈:牛津树带孩子进入故事开口说英语.m4a  730.26kb

├──童老师牛津树2阶  

|   ├──磨耳朵  

|   |   ├──2-01【磨耳朵】Monkey Tricks (1) .mp4  2.92M

|   |   ├──2-01【磨耳朵】Monkey Tricks (2) .mp4  2.31M

|   |   ├──2-02【磨耳朵】Hey Presto! (1).mp4  2.37M

|   |   ├──2-02【磨耳朵】Hey Presto! (2) .mp4  2.55M

|   |   ├──2-03【磨耳朵】It's the Weather (1) .mp4  64.87M

|   |   ├──2-03【磨耳朵】It's the Weather (2) .mp4  51.10M

|   |   ├──2-04【磨耳朵】Naughty Children (1) .mp4  2.95M

|   |   ├──2-04【磨耳朵】Naughty Children (2) .mp4  2.33M

|   |   ├──2-05【磨耳朵】A Sinking Feeling (1) .mp4  2.80M

|   |   ├──2-05【磨耳朵】A Sinking Feeling (2) .mp4  2.48M

|   |   ├──2-06【磨耳朵】Creepy-crawly! (1) .mp4  2.59M

|   |   ├──2-06【磨耳朵】Creepy-crawly! (2) .mp4  2.28M

|   |   ├──2-07【磨耳朵】What Is It(1).mp4  2.12M

|   |   ├──2-07【磨耳朵】What Is It(2).mp4  2.38M

|   |   ├──2-08【磨耳朵】The Lost Puppy (2) .mp4  2.35M

|   |   ├──2-08【磨耳朵】The Lost Puppy(1) .mp4  2.46M

|   |   ├──2-09【磨耳朵】New Trees (1) .mp4  2.64M

|   |   ├──2-09【磨耳朵】New Trees (2) .mp4  2.51M

|   |   ├──2-10【磨耳朵】Up and Down (1).mp4  2.26M

|   |   ├──2-10【磨耳朵】Up and Down (2) .mp4  2.41M

|   |   ├──2-11【磨耳朵】The Little Dragon (1).mp4  2.86M

|   |   ├──2-11【磨耳朵】The Little Dragon (2) .mp4  2.83M

|   |   ├──2-12【磨耳朵】The Band (1) .mp4  2.66M

|   |   ├──2-12【磨耳朵】The Band (2) .mp4  2.64M

|   |   ├──2-13【磨耳朵】The Big Egg (1) .mp4  1.97M

|   |   ├──2-13【磨耳朵】The Big Egg (2) .mp4  1.87M

|   |   ├──2-14【磨耳朵】Poor Floppy (1) .mp4  3.19M

|   |   ├──2-14【磨耳朵】Poor Floppy (2).mp4  2.39M

|   |   ├──2-15【磨耳朵】Put it Back (1) .mp4  2.64M

|   |   ├──2-15【磨耳朵】Put it Back (2) .mp4  2.87M

|   |   ├──2-16【磨耳朵】In a Bit (1).mp4  2.60M

|   |   ├──2-16【磨耳朵】In a Bit (2) .mp4  2.05M

|   |   ├──2-17【磨耳朵】A Present For Mum (1) .mp4  1.99M

|   |   ├──2-17【磨耳朵】A Present For Mum (2).mp4  2.96M

|   |   ├──2-18【磨耳朵】The Hole in the Sand (1).mp4  2.97M

|   |   ├──2-18【磨耳朵】The Hole in the Sand (2) .mp4  2.83M

|   |   ├──2-19【磨耳朵】The Toy's Party (1) .mp4  1.69M

|   |   ├──2-19【磨耳朵】The Toy's Party (2) .mp4  2.25M

|   |   ├──2-20【磨耳朵】New Trainers (1) .mp4  1.66M

|   |   ├──2-20【磨耳朵】New Trainers (2) .mp4  1.30M

|   |   ├──2-21【磨耳朵】A New Dog (1) .mp4  1.78M

|   |   ├──2-21【磨耳朵】A New Dog (2) .mp4  1.89M

|   |   ├──2-22【磨耳朵】What a Bad Dog! (1) .mp4  1.60M

|   |   ├──2-22【磨耳朵】What a Bad Dog! (2) .mp4  2.16M

|   |   ├──2-23【磨耳朵】The Go-Kart (1) .mp4  7.26M

|   |   ├──2-23【磨耳朵】The Go-Kart (2) .mp4  1.25M

|   |   ├──2-24【磨耳朵】The Dreams (1) .mp4  1.64M

|   |   ├──2-24【磨耳朵】The Dreams (2) .mp4  1.84M

|   |   ├──2-25【磨耳朵】Floppy's Bath (1) .mp4  1.77M

|   |   ├──2-25【磨耳朵】Floppy's Bath (2) .mp4  2.42M

|   |   ├──2-26【磨耳朵】The Baby-sitter (1) .mp4  2.08M

|   |   ├──2-26【磨耳朵】The Baby-sitter (2) .mp4  2.51M

|   |   ├──2-27【磨耳朵】The Water Fight (1) .mp4  2.13M

|   |   ├──2-27【磨耳朵】The Water Fight (2) .mp4  2.53M

|   |   ├──2-28【磨耳朵】Kipper's Balloon (1) .mp4  2.18M

|   |   ├──2-28【磨耳朵】Kipper's Balloon (2) .mp4  2.03M

|   |   ├──2-29【磨耳朵】Spots (1) .mp4  2.11M

|   |   ├──2-29【磨耳朵】Spots (2).mp4  2.12M

|   |   ├──2-30【磨耳朵】Kipper's Birthday (1) .mp4  3.01M

|   |   ├──2-30【磨耳朵】Kipper's Birthday (2) .mp4  2.10M

|   |   ├──2-31【磨耳朵】Kipper's Laces (1) .mp4  2.62M

|   |   ├──2-31【磨耳朵】Kipper's Laces (2) .mp4  2.42M

|   |   ├──2-32【磨耳朵】The Wobbly Tooth (1) .mp4  2.64M

|   |   ├──2-32【磨耳朵】The Wobbly Tooth (2) .mp4  2.69M

|   |   ├──2-33【磨耳朵】The Foggy Day (1) .mp4  2.27M

|   |   ├──2-33【磨耳朵】The Foggy Day (2) .mp4  2.29M

|   |   ├──2-34【磨耳朵】Biff's Aeroplane (1) .mp4  2.90M

|   |   ├──2-34【磨耳朵】Biff's Aeroplane (2) .mp4  2.35M

|   |   ├──2-35【磨耳朵】 Floppy the Hero (1) .mp4  3.23M

|   |   ├──2-35【磨耳朵】Floppy the Hero (2) .mp4  2.57M

|   |   ├──2-36【磨耳朵】The Chase (1) .mp4  3.01M

|   |   └──2-36【磨耳朵】The Chase (2) .mp4  2.75M

|   └──正课  

|   |   ├──02-28【正课】Kipper's Balloon (2) 双语讲解.mp4  53.42M

|   |   ├──2-01【正课】Monkey Tricks (1) 双语讲解.mp4  62.00M

|   |   ├──2-01【正课】Monkey Tricks (2) 双语讲解.mp4  56.88M

|   |   ├──2-02【正课】 Hey Presto! (1) 双语讲解.mp4  58.36M

|   |   ├──2-02【正课】 Hey Presto! (2) 双语讲解.mp4  48.82M

|   |   ├──2-03【正课】It's the Weather (1) 双语讲解.mp4  64.87M

|   |   ├──2-04【正课】Naughty Children (1) 双语讲解.mp4  66.72M

|   |   ├──2-04【正课】Naughty Children (2) 双语讲解.mp4  53.88M

|   |   ├──2-05【正课】A Sinking Feeling (1) 双语讲解.mp4  58.42M

|   |   ├──2-05【正课】A Sinking Feeling (2) 双语讲解.mp4  46.03M

|   |   ├──2-06【正课】Creepy-crawly! (1) 双语讲解.mp4  53.78M

|   |   ├──2-06【正课】Creepy-crawly! (2) 双语讲解.mp4  46.56M

|   |   ├──2-07【正课】What Is It(1)双语讲解.mp4  52.04M

|   |   ├──2-07【正课】What Is It(2)双语讲解.mp4  48.52M

|   |   ├──2-08【正课】The Lost Puppy (1) 双语讲解.mp4  69.09M

|   |   ├──2-08【正课】The Lost Puppy (2) 双语讲解.mp4  54.52M

|   |   ├──2-09【正课】New Trees (1) 双语讲解.mp4  51.87M

|   |   ├──2-09【正课】New Trees (2) 双语讲解.mp4  51.24M

|   |   ├──2-10【正课】Up and Down (1) 双语讲解.mp4  53.85M

|   |   ├──2-10【正课】Up and Down (2) 双语讲解.mp4  52.76M

|   |   ├──2-11【正课】The Little Dragon (1) 双语讲解.mp4  69.34M

|   |   ├──2-11【正课】The Little Dragon (2) 双语讲解.mp4  63.55M

|   |   ├──2-12【正课】The Band (1) 双语讲解.mp4  62.39M

|   |   ├──2-12【正课】The Band (2) 双语讲解.mp4  51.55M

|   |   ├──2-13【正课】The Big Egg (1) 双语讲解.mp4  65.36M

|   |   ├──2-13【正课】The Big Egg (2) 双语讲解.mp4  52.39M

|   |   ├──2-14【正课】Poor Floppy (1) 双语讲解.mp4  59.03M

|   |   ├──2-14【正课】Poor Floppy (2) 双语讲解.mp4  58.96M

|   |   ├──2-15【正课】Put it Back (1) 双语讲解.mp4  51.59M

|   |   ├──2-15【正课】Put it Back (2) 双语讲解.mp4  57.79M

|   |   ├──2-16【正课】In a Bit (1) 双语讲解.mp4  58.29M

|   |   ├──2-16【正课】In a Bit (2) 双语讲解.mp4  43.01M

|   |   ├──2-17【正课】A Present For Mum (1) 双语讲解.mp4  59.78M

|   |   ├──2-17【正课】A Present For Mum (2) 双语讲解.mp4  54.19M

|   |   ├──2-18【正课】The Hole in the Sand (1) 双语讲解.mp4  58.77M

|   |   ├──2-18【正课】The Hole in the Sand (2) 双语讲解.mp4  62.51M

|   |   ├──2-19【正课】The Toy's Party (1) 双语讲解.mp4  62.40M

|   |   ├──2-19【正课】The Toy's Party (2) 双语讲解.mp4  60.34M

|   |   ├──2-20【正课】New Trainers (1) 双语讲解.mp4  63.78M

|   |   ├──2-20【正课】New Trainers (2) 双语讲解.mp4  51.92M

|   |   ├──2-21【正课】A New Dog (1) 双语讲解.mp4  60.17M

|   |   ├──2-21【正课】A New Dog (2) 双语讲解.mp4  52.56M

|   |   ├──2-22【正课】What a Bad Dog! (1) 双语讲解.mp4  54.01M

|   |   ├──2-22【正课】What a Bad Dog! (2) 双语讲解.mp4  48.15M

|   |   ├──2-23【正课】The Go-Kart (1) 双语讲解.mp4  52.82M

|   |   ├──2-23【正课】The Go-Kart (2) 双语讲解.mp4  46.91M

|   |   ├──2-24【正课】The Dreams (1) 双语讲解.mp4  60.68M

|   |   ├──2-24【正课】The Dreams (2) 双语讲解.mp4  54.06M

|   |   ├──2-25【正课】Floppy's Bath (1) 双语讲解.mp4  56.65M

|   |   ├──2-25【正课】Floppy's Bath (2) 双语讲解.mp4  58.10M

|   |   ├──2-26【正课】The Baby-sitter (1) 双语讲解.mp4  56.58M

|   |   ├──2-26【正课】The Baby-sitter (2) 双语讲解.mp4  59.78M

|   |   ├──2-27【正课】The Water Fight (1) 双语讲解.mp4  59.59M

|   |   ├──2-27【正课】The Water Fight (2) 双语讲解.mp4  60.70M

|   |   ├──2-28【正课】Kipper's Balloon (1) 双语讲解.mp4  53.72M

|   |   ├──2-29【正课】Spots (1) 双语讲解.mp4  62.16M

|   |   ├──2-29【正课】Spots (2) 双语讲解.mp4  61.48M

|   |   ├──2-30【正课】Kipper's Birthday (1) 双语讲解.mp4  65.09M

|   |   ├──2-30【正课】Kipper's Birthday (2) 双语讲解.mp4  61.75M

|   |   ├──2-31【正课】Kipper's Laces (1) 双语讲解.mp4  55.70M

|   |   ├──2-31【正课】Kipper's Laces (2) 双语讲解.mp4  55.28M

|   |   ├──2-32【正课】The Wobbly Tooth (1) .mp4  55.99M

|   |   ├──2-32【正课】The Wobbly Tooth (2) 双语讲解.mp4  55.79M

|   |   ├──2-33【正课】The Foggy Day (1) 双语讲解.mp4  56.77M

|   |   ├──2-33【正课】The Foggy Day (2) 双语讲解.mp4  52.55M

|   |   ├──2-34【正课】Biff's Aeroplane (1) 双语讲解.mp4  63.41M

|   |   ├──2-34【正课】Biff's Aeroplane (2) 双语讲解.mp4  48.38M

|   |   ├──2-35【正课】 Floppy the Hero  (1) 双语讲解.mp4  64.36M

|   |   ├──2-35【正课】 Floppy the Hero (2) 双语讲解.mp4  46.90M

|   |   ├──2-36【正课】The Chase (1) 双语讲解.mp4  55.66M

|   |   └──2-36【正课】The Chase (2) 双语讲解.mp4  49.98M
商品评论
免责申明:
本站仅提供学习的平台,所有资料均来自于网络,版权归原创者所有!本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供相应的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。